menu
person

12:49 PM
Територiї обслуговування закладiв загальної середньої освіти

БОБРОВИЦЬКА МIСЬКА РАДА

Чернігівської областi

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М I Т Е Т

Р I Ш Е Н Н Я

 

 17 листопада  2020 року                  м. Бобровиця                                № 292

 

Про  організацію обліку дітей

дошкільного, шкільного віку та учнів

 

 

З метою забезпечення реалізації права громадян України на здобуття загальної середньої освіти, відповідно до статей 32,  59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України: «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист персональних даних»,  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про інформацію»,  постанови  Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684  «Про  затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами та доповненнями),  виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок ведення обліку дітей  дошкільного, шкільного віку та учнів на підвідомчій території  Бобровицької міської ради  (додаток 1).

2.Визначити  відділ освіти Бобровицької міської ради Чернігівської області уповноваженим органом для забезпечення ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів підвідомчої території Бобровицької міської ради.

        3. Закріпити територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти підвідомчої території Бобровицької міської ради, що належать до комунальної форми власності (додаток 2).

4.Працівникам Бобровицького відділення поліції, служби у справах дітей Бобровицької міської ради,  директорам закладів освіти підвідомчої території,  в.о. старост, у випадку отримання повідомлень щодо порушень прав дитини на здобуття ними дошкільної чи загальної середньої освіти вживати вичерпні заходи  в межах власної компетенції у порядку та спосіб, що визначені чинним законодавством України.

5. Відділу освіти Бобровицької  міської ради (Л. Панасюк), керівникам закладів освіти підвідомчої території  забезпечити  виконання вимог Порядку ведення обліку дітей  дошкільного, шкільного віку та учнів підвідомчої території Бобровицької міської ради.

6.Визначити  такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Бобровицької міської ради:  від 28 лютого 2019 року №28  «Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів»,  від 17 березня 2020 №70   «Про  внесення змін у додаток 2 до рішення виконкому  Бобровицької міської ради від  28.02.2019 року № 28».

7. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Бобровицької міської ради.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти Бобровицької міської ради Панасюк Л.В.

 

Міський голова                                                                         Т. КОВЧЕЖНЮК

 

 

                                                                  Додаток 1

                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                  Бобровицької міської ради

                                                                  від 17.11.2020 року № 292


Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на підвідомчій території Бобровицької міської ради

1.Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на підвідомчій території Бобровицької міської ради (далі – Порядок) визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на підвідомчій території Бобровицької міської ради з урахуванням вимог законодавства в галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», інших чинних нормативно-правових актів відповідно до вимог Постанови  « Про  затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», затвердженої Кабінетом Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 806).

1.1. У цьому Порядку визначені функції органів, установ та організацій  підвідомчої території Бобровицької міської ради з метою забезпечення здобуття дітьми дошкільного,  шкільного віку та учнями загальної середньої освіти. 

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

вихованці - особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти або структурних підрозділах інших закладів освіти;

діти дошкільного віку - особи віком від 3 до 6 (7) років;

діти шкільного віку - особи у віці 6-18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;

учні (здобувачі освіти) - особи, які здобувають загальну середню освіту у закладі освіти;

заклад освіти - заклад освіти (його структурний підрозділ), що забезпечує здобуття дошкільної та/або загальної середньої освіти.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України Про освітуПро повну загальну середню освіту“Про дошкільну освіту”Про захист персональних данихПро органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей.

3. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4. Облік дітей дошкільного та шкільного віку ведеться в межах підвідомчої території Бобровицької міської ради.

Бобровицька об’єднана територіальна громада, її виконавчі органи (далі - уповноважені органи) із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служб у справах дітей організовують ведення обліку дітей шкільного віку.

5. Відділ освіти Бобровицької міської ради Чернігівської області, як уповноважений орган:

1) організовує ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік народження окремо) (далі - реєстр);

2) визначає структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний за створення та постійне оновлення реєстру (далі - структурний підрозділ);

3) закріплює територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти, що належать до сфери їх управління (крім закладів загальної середньої освіти, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому порядку).

6. До реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі - дані).

Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі:

досягнення нею повноліття;

здобуття нею повної загальної середньої освіти;

наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

7. Відділ освіти з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” і “Про захист персональних даних” мають право:

для забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти отримувати від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про кількість дітей дошкільного віку, а також від закладів освіти - інформацію про кількість їх вихованців;

для забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти отримувати від служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів освіти дані про дітей шкільного віку;

використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані про дітей шкільного віку, в тому числі дані, отримані з інших реєстрів або баз даних.

8. Відділ освіти протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” і “Про захист персональних даних”, у тому числі звіряє дані про дітей шкільного віку з даними реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни і доповнення.

Дані можуть бути внесені до реєстру шляхом подання відповідному структурному підрозділу батьками (одним з батьків) дитини чи її законними представниками письмової заяви, в якій повинна міститися інформація про дитину, а також згода батьків (одного з батьків) дитини чи її законних представників на обробку персональних даних. Для підтвердження інформації про дитину надаються відповідні документи. У разі зміни інформації про дитину батьки (один з батьків) дитини чи її законні представники зобов’язані надати необхідні документи закладу освіти, в якому перебуває дитина. Батьки дитини чи її законні представники несуть відповідальність за достовірність зазначеної інформації.

 Інформація про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) дитини, дату її народження підтверджується свідоцтвом про народження дитини або паспортом громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку).

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Підтвердженням інформації про місце здобуття освіти (заклад освіти) та форму здобуття освіти є інформація, надана закладами освіти до структурного підрозділу відповідно до цього Порядку.

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності).

Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.

У разі коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, відділ освіти протягом п’яти робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в реєстрі її дані відповідному територіальному органу Національної поліції та службi у справах дітей для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

9. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного віку відділ освіти складає і подає статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, що затверджені МОН.

На підставі статистичних звітів про кількість дітей дошкільного та шкільного віку складаються і подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку, затвердженому  міністерством освіти і науки України.

9.1. На безоплатне отримання даних реєстру має право Пенсійний фонд України (посадові особи) та його органи, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними своїх повноважень.

10. Облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти. Заклад освіти подає щороку не пізніше 15 вересня відділу освіти дані про всіх учнів, які до нього зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом.

11. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відділу освіти дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти).

Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу освіти, з якого він переводиться, подаються:

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

12. Заклади освіти у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані відділу освіти, на території якого розташований заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

13. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

14. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині реалізації структурними підрозділами повноважень, визначених цим Порядком, здійснюють Державна служба якості освіти, її територіальні органи,

Контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти Бобровицької міської ради здійснює уповноважений орган-відділ освіти Бобровицької міської ради.

                                                            

                                                                   Додаток 2

                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                  Бобровицької міської ради

                                                                  від 17.11.2020 року № 292

Території обслуговування, закріплені за

 закладами  загальної середньої освіти

 підвідомчої території Бобровицької міської ради

№ з/п

Назва закладу загальної середньої освіти

Закріплена територія

1

Бобровицький ліцей 

Підвідомча територія Бобровицької міської ради

 

 

2

Бобровицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1

Підвідомча територія Бобровицької міської ради

 

Старобасанська філія І-ІІступенів Бобровицького  ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1

с.Стара Басань

Ярославська філія І-ІІступенів Бобровицького  ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1

с.Ярославка

3

Бобровицький  ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2

 1. 30 років Перемоги
 2. Профспілкова
 3. Квітнева
 4. Відродження
 5. Паризької Комуни
 6. Колгоспна
 7. Героїв Крут
 8. Робоча
 9. Лесі Українки
 10. Зоряна
 11. Заводська
 12. Попудренка
 13. Космічна
 14. М.Мольченка
 15. 1 Травня

16. Коцюбинського

     17. Тельмана

     18. Остерська

     19. М. Ярошевської

    20. Ярослава Мудрого

    21. Поліщука

    22. Жовтнева

    23. Толстого

    24. Гоголя

    25. Нова

    26. Декабристів

с. ТРАВКИНЕ

1.   Садова

 1. Шевченка
 2. Нова
 3. Миру

     с. ЗАТИШШЯ

      1.Тичини

      2. Басанька

с. Урожайне

1. Польова

4

Браницький ЗЗСО  І-ІІІ ступенів

с.Браниця

5

Кобижчанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

с.Кобижча

6

Козацький ЗЗСО І-ІІІ ступенів

с.Козацьке, с.Миколаїв

с. Свидовець

7

Марковецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів

с.Марківці

8

Озерянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

с.Озеряни, с.Майнівка, с.Щаснівка,

с. Молодіжне,

 с.Осовець, с. Гарт,

с. Плуг, селище Мирне

9

Олександрівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

с.Олександрівка, с.Катеринівка, с.Лідин

10

Пісківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

с.Піски

11

Рудьківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

с.Рудьківка, с.Коношівка, с.Хомівці

12

Бригинцівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

с.Бригинці

13

Горбачівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

с.Горбачі,  с.Зелене, с.Осокорівка, с.Наумівка

14

Макарівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

с.Макарівка

15

Петрівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

с.Петрівка, с.Гаврилівка

Переглядів: 92 | Додав: bobrvosv | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0